ម៉ាស៊ីនបូមកំដៅអាងហែលទឹក

ម៉ាស៊ីនបូមកំដៅអាងហែលទឹក

បំពេញក្នុងពដើម្បីទទួលបានបញ្ជីតម្លៃអេឡិចត្រូនិដោយស្វ័យប្រវត្តិ:

សំណួរឥឡូវ
សំណួរឥឡូវ