ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ&ປໍ້າລະບາຍຄວາມຮ້ອນ

ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ&ປໍ້າລະບາຍຄວາມຮ້ອນ

ສອບຖາມດຽວນີ້