Commercial Noodle drying machine noodle dryer machine for noodle

Commercial Noodle drying machine noodle dryer machine for noodle

Fakamatala Nounou:

No more unreliable drying process. Reliable, fast and energy saving drying. Developed for you- special low temperature, heat pump based technology.noodle dehydrator dry noodle at low and middle temperatures, which dry the noodle better. The dried noodle do not change any of its nutritional value

 

Fika Mōtoló: DPHG080S-PS

Fakaikiiki ʻo e Koloá

Ngaahi Fakaʻilonga Koloá

1.ʻOku ʻi lalo ʻa e ngaahi fakamatala ʻi ʻolungá ʻi he tuʻunga siviʻí: ʻIuniti ʻi tuʻa ʻi he mafana ʻo e ʻea 20 °C,momoa ʻa e ʻea huʻanga ki he 15 ° C, foʻi pulu momoa ʻo e ʻea °C
2. Dehunlldlty volutne siviʻi ʻi he tuʻunga angamaheni ʻo e sivi, ʻe kehekehe pe ʻo fakatatau ki he foʻi pulu viviku ʻi tuʻa/mafana.
3. ʻOku liliu ʻa e ngaahi ta sipinga ʻo e ngaue nlight ʻo fakatatau ki he fakamatala fakamuimuitaha ʻo e koloa,he ʻikai ke tau fakahā makehe ia, kātaki ʻo ʻai ʻa e sifa-hingoá ko e version fakamuimuitahá ia

The Components of Air Source Heat Pump DryerWhat can the food dehydrated machine dry?

How to dry Coconut Copra?ʻOku tau faʻa fakaʻaongaʻi ʻa e palaiuti mo e filimi holomui ke faʻo, fakaʻaongaʻi e puha kató ki ha fanga kiʻi sīpinga iiki,te tau lava foki ʻo ʻai ʻa e kofukofú ʻo hangē ko ha kole.
1. Faleʻi ke fakatau mai
2. Totongi ʻo e fale ngaue
3. Puleʻi ʻo e fokotuʻutuʻ
4. QC mapuleʻi
5. ʻOmi ʻi he taimi totonu
6. Tokoni hili ʻa e tuʻuaki
7. Tokoni ki hono fakamōmoá A. ko e ha ha ngaahi fakaikiiki fekauʻaki mo e tokotaha ʻoku ne ʻomi ʻa e meʻakai
Hingoa ʻo e meʻakaí, mamafa,hauhaú,taimi fakamōmoa mo e alā meʻa pehē

B. Te ke lava nai ʻo ʻomi ha founga fakatekinikale ki he kau kasitomaa
ʻIo. Ko e ngaahi ngāue kotoa pē ne mau faí, pea ʻoku mau lekooti maʻu pē kinautolu maʻá e kau kasitomaá

C. Ngāue tokoni ʻi he ʻosi ʻa e tuʻuakí
1, Tokoni fakatekinikale ki hono folá, ngāué mo hono tokangaʻí.
2, Maluʻi ʻo ha taʻu ʻe taha, pea te ke lava ʻo totongi hono fuoloa ʻo e taimi maluʻí.
3, Fakahaofi ʻa e ngaahi konga mo e tokoni fakatekinikale ʻi he totongi fakaʻekonomika taha hili ʻa e maluʻi

D.Ko e ʻaho ʻe ʻave aí
20-25ngaahi ʻahó

E.Ko e ha e faʻahinga fuaʻiʻakau ʻoku ke momoa ʻi hoʻo ngaahi ngaue
Apple,kalepi, palamu, pīsí, siaine, pineapple, Niu,jackfruit etc

F. ko e ha e faʻahinga meʻa tahi ʻoku ke momoa ʻi hoʻo ngaahi ngaue
satini,squid (squid),kosiʻi ʻo e ʻū meʻa ʻ,croaker lanu engeenga,lobster,uloulaʻavai etc

Kapau ʻoku ke mahuʻingaʻia ʻi heʻemau koloa, tautapa ongoʻi tauʻataina ke fetuʻutaki mai kiate kimautolu.

 

ʻOmi hoʻo pōpoakí kiate kimautolu:

FEHUʻI HE TAIMI NI
FEHUʻI HE TAIMI NI