ទំនាក់ទំនង

Contact

  • Unit 101 and 201, Building 5, Keneng Industrial Zone. No. 39 Zhenghe South Rd., Xincheng community, Leliu Str. , ស្រុក Shunde, ទីក្រុងក្រុងហ្វ័រសាន, Guangdong Province.

Send your message to us:

សំណួរឥឡូវ
សំណួរឥឡូវ